Yêu cầu tư vấn

Ngày Hiệu Lực: [Ngày]

I. Giới Thiệu: Các điều khoản chung này áp dụng cho mọi hoạt động, giao dịch và tương tác giữa [Tên Công Ty/Tổ Chức/Doanh Nghiệp] và các khách hàng, đối tác, nhân viên hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có liên quan. Việc sử dụng dịch vụ, truy cập vào trang web hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của chúng tôi đều tương đương với việc bạn đồng ý tuân theo các điều khoản dưới đây.

II. Quyền và Nghĩa Vụ:

  1. Quyền: Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc cập nhật các điều khoản chung này theo quyết định của mình. Các thay đổi này sẽ được thông báo trước và có hiệu lực sau [Số] ngày kể từ ngày thông báo.
  2. Nghĩa Vụ: Các khách hàng, đối tác, nhân viên hoặc người liên quan khác cần tuân thủ tất cả các quy định, quy tắc và điều khoản trong tài liệu này.

III. Thông Tin Công Cộng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin công cộng về [Dự án/Doanh Nghiệp/Công Ty] trong các hoạt động tiếp thị, quảng cáo hoặc tài liệu khác mà không cần sự đồng ý riêng của bạn.

IV. Giới Hạn Trách Nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, tình cờ, đặc biệt hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin, dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi.

V. Luật Pháp Áp Dụng: Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản chung này sẽ được điều chỉnh và giải quyết theo luật pháp của [Quốc Gia/Jurisdiction].

VI. Liên Hệ: Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến các điều khoản chung này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [Thông Tin Liên Hệ].

Các điều khoản chung này có hiệu lực từ ngày [Ngày] và có thể được điều chỉnh hoặc cập nhật theo quyết định của [Tên Công Ty/Tổ Chức/Doanh Nghiệp].