Yêu cầu tư vấn

Ngày Hiệu Lực: [Ngày]

I. Mục Đích: Chính sách bảo mật này nhằm định rõ cam kết của chúng tôi về việc bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu nhạy cảm của khách hàng, đối tác và nhân viên. Chúng tôi cam kết tuân thủ các nguyên tắc bảo mật để đảm bảo rằng thông tin được bảo vệ an toàn và bảo mật.

II. Phạm Vi Áp Dụng: Chính sách bảo mật này áp dụng cho mọi hoạt động liên quan đến thu thập, sử dụng, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân và dữ liệu nhạy cảm của khách hàng, đối tác và nhân viên.

III. Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin:

  1. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân và dữ liệu nhạy cảm cần thiết để thực hiện các hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
  2. Thông tin sẽ được sử dụng với mục đích rõ ràng và có sự đồng ý của người liên quan. Chúng tôi không chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý hoặc theo yêu cầu pháp luật.

IV. Bảo Mật Dữ Liệu:

  1. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo an toàn cho dữ liệu. Điều này bao gồm việc sử dụng mã hóa, kiểm soát truy cập và giám sát hệ thống liên tục.
  2. Chúng tôi duy trì chính sách quản lý danh sách truy cập dữ liệu nhằm hạn chế quyền truy cập chỉ cho những người cần thiết để thực hiện công việc.

V. Quyền Của Người Liên Quan:

  1. Người liên quan có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình theo yêu cầu.
  2. Người liên quan có quyền từ chối cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của họ cho mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo.

VI. Xử Lý Sự Cố Bảo Mật:

  1. Trong trường hợp xảy ra việc vi phạm bảo mật hoặc rò rỉ thông tin, chúng tôi cam kết tiến hành điều tra, thông báo và áp dụng các biện pháp khắc phục ngay lập tức.
  2. Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề và tuân thủ các yêu cầu pháp luật liên quan đến việc báo cáo sự cố bảo mật.

VII. Liên Hệ: Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [Thông Tin Liên Hệ].

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày [Ngày] và có thể được cập nhật hoặc điều chỉnh theo quyết định của chúng tôi.